venerdì 26 ottobre 2007

Macrèa zoì u Grìcu!!

O grìco pài apòde?
Ehi pùru cìo pu lèi ti o grìco ène già mian glòssa pesammèni.
Emì pistème ti ros èhi cìspu milì, gràfi ce meletà ùttin òria glòssa, o grìco ezì.
E associaziùna "Grica milume" ghennìete deputào na nòsi o ghèno pu pistèi ti o grìco sòzi zìsi ce ghiurèi na cài olò cìo ca sòzi cài jatì o grìco sòzi culusìsi na zìsi.
O giornàli "I spitta" ène èna fse tùtta pràmata.
Ma e' canì.
Pràmata plèo poddhà sòzome càmi.
Cìspu vastà sti cardìa agàpi jes rìze, ji stòria atta ghèni-ma, jin glòssa-tto, o grìco-mma, cìspu vastà sti ciofàli cammìa adèa ce tèli n'i pàri ambrò, cìspu tèli o grìco n'àhi zoì macrèa, na mas gràfsi, n'àrti na mas vrìchi.
Nomèni sòzome cài cìo pu passosèna manehòttu e' sòzi cài.

zoì macrèa u gricu.